Skip to main content

Binnen het ministerie van VWS wordt er gewerkt aan het wetsvoorstel Derde tranche van de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg). Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassingen van het wettelijk kader ten behoeve van de uitwisseling van gegevens tussen betrokken professionele partijen in de infectieziekten-bestrijdingsketen. Het voorstel creëert nieuwe grondslagen voor gegevensuitwisseling en verduidelijkt bestaande grondslagen. Dit heeft impact op de huidige werkwijze van de laboratoria. 

 

In het wetsvoorstel worden vier thema’s uitgewerkt:
1. Aanpassing systematiek meldingsplicht.
2. Internationale uitwisseling van gegevens.
3. Secundair datagebruik voor monitoring, surveillance en onderzoek.
4. Contactgegevens van kwetsbare groepen voor uitnodiging van persoonsgegevens.

Impact wetsvoorstel laboratoria
Aanpassing meldingsplicht systematiek
Om te komen tot een flexibel en daardoor efficiënt wettelijk kader wordt het volgende voorgesteld:
* In de Wpg wordt een kader gegeven van welke type gegevens uitgewisseld worden (zoals contactgegevens of gegevens over de ziekte).
* Er wordt een delegatiegrondslag in de wet gecreëerd die het mogelijk maakt om bij lagere regelgeving aanvullende (specifieke) gegevens vast te stellen per infectieziekte(groep).

Wat betekent dit concreet voor laboratoria?
– Directe meldingsplicht van laboratoria naar het RVIM (waaronder antimicrobiële resistentieprofielen van pathogenen en voedselinfecties).
– Het ontvangen en verstrekken van nadere typeerdata en fysieke monsters.
– Door VWS wordt samen met het RIVM onderzocht wat hiervoor de meest geëigende oplossing is om de wettelijke taak in het kader van surveillance bij het RIVM zo duurzaam mogelijk in te richten.

Mogelijk wordt in de zomer 2024 een uitvraag (van wat excact) gedaan bij de laboratoria. Als VMML blijven we dit volgen en in ons periodiek overleg met CIb verder monitoren. Ook de financiering van deze maatregelen is dan onderwerp van gesprek.