Missie

het behartigen van de belangen van de MML's daarbij rekening houdend met de zorginhoudelijke functie van MML's welke voortvloeit uit het beroepsprofiel van de arts-microbioloog zoals geformuleerd door de NVMM.

Visie

een duidelijke en eenduidige vertegenwoordiging van de MML's in het maatschappelijk speelveld zal bijdragen aan een optimalisering van de organisatie van infectieziekteketenzorg ten behoeve van de individuele patiënt en de populatie binnen en buiten het ziekenhuis.